บทความ

พี่กวางนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ