การเข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ 2
 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ นอกจากนี้รวมถึงบุคคลที่สนใจสาขา Digital Forensics ที่สามารถสมัครได้ เช่น ตำรวจ นิติ เป็นต้น
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 3. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
 4. ผู้สมัครต้องส่ง Concept paper (ในวันสอบสัมภาษณ์) ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยหัวข้อ งานวิจัย ที่สนใจ ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใน Concept paper อาจเสนอหัวข้องานวิจัยมากกว่า 1 หัวข้อก็ได้
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แบบ ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข
 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ นอกจากนี้รวมถึงบุคคลที่สนใจสาขา Digital Forensics ที่สามารถสมัครได้ เช่น ตำรวจ นิติ เป็นต้น
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 3. ผู้ที่มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน 52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบข้อเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
 4. ผู้สมัครต้องส่ง Concept paper (ในวันสอบสัมภาษณ์) ความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยหัวข้อ งานวิจัย ที่สนใจ ที่มาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใน Concept paper อาจเสนอหัวข้องานวิจัยมากกว่า 1 หัวข้อก็ได้
 5. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำสารนิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต


หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป
 3. สําเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว) จํานวน 2 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย (สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่) จํานวน 2 ฉบับ
 5. Transcript ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว) จํานวน 2 ฉบับ
 6. Grade Report ที่ปรากฏรายวิชา และเกรดที่ได้รับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก ถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
 7. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
 8. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
 9. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (สําหรับผู้สมัคร แผน ข) จํานวน 2 ฉบับ


หมายเหตุ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้อาจได้รับการพิจารณา ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้สมัครต้องเลือกแผนการเรียนตั้งแต่สมัครสอบ ซึ่งแผนการเรียนแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก(2) คือ การทําวิทยานิพนธ์ หรือ แผน ข คือ การทําสารนิพนธ์ **


วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต


กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
   อาคาร 3  ชั้น 2  ห้อง 6267
   โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2   (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30)
   โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259
   E-mail: headegco@mahidol.ac.th

ความคิดเห็น