บุคลากร

ประธานหลักสูตร 

 •    รศ. ดร. รังสิพรรณ มฤคทัต


อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 •    ผศ.ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์
 •    ผศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์
 •    ผศ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล
 •    ผศ. ธนดล ปริตรานันท์
 •    อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์
 •    อ.ดร. มิ่งมานัส ศิวรักษ์
 •    อ.ดร. ลลิตา นฤปิยะกุล
 •    อ.ดร. วศิน สุทธิฉายา
 •    อ.ดร. นริศ หนูหอม
 •    อ.ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี
 •    อ. ฆนัท พูลสวัสดิ์


เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 

 •    นางสาว พลอยไพลิน เพชรแอน


อาจารย์ที่เคยอยู่ในหลักหลักสูตร 

 •    ผศ.ดร. พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
 •    อ.ดร. ทรงพล องค์วัฒนกุล
 •    อ.ดร. วลาดิเมียร์ บันติลอฟ
 •    อ. พรรณศิริ อธิคมรังสฤษฏ์

ความคิดเห็น