FAQ

Q: เรียน "แผน ก." กับ "แผน ข." แตกต่างกันอย่างไร?
A: นักศึกษาที่เรียนในแผน ก. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทำวิทยานิพธ์ 12 หน่วยกิต และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ   ส่วนนักศึกษาที่เรียนในแผน ข. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต พร้อมทั้งสอบประมวลความรู้หลังจากลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆครบถ้วนแล้ว และทำสารนิพนธ์จำนวน 6 หน่วยกิต
     สำหรับความแตกต่างระหว่าง วิทยานิพนธ์ กับ สารนิพนธ์ นั้น วิทยานิพนธ์จะมุ่งเน้นกระบวนการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดมาวิเคราะห์นำเสนอเป็นงานเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   ส่วนสารนิพนธ์เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษางานวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ หรือมีความต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษตามความสนใจของตนเอง   ส่วนขอบเขตที่แน่ชัดในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แต่ละเรื่อง คงต้องลองปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องนั้นๆดู

Q: I-cube คืออะไร? มีที่มาอย่างไร?
A: I-cube หรือ I3 คือ ชื่อของห้องปฏิบัติการด้านภาพ สารสนเทศ และปัญญา หรือ ชื่อภาษาอังกฤษคือ Image, Information, and Intelligence Lab
     จะเห็นได้ว่าชื่อของห้องปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วน และแต่ละส่วนขึ้นต้นด้วย I จึงใช้สัญลักษณ์ย่อเป็น I3 และออกเสียงเรียกว่า ไอ-คิวบ์  ทำให้หลายคนเข้าใจไปว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยคนน่ารักๆ มารวมตัวกัน เนื่องจากออกเสียงคล้ายกับ cute ที่แปลว่าน่ารัก  แต่ก็ไม่ผิดอะไรที่จะเข้าใจไปเช่นนั้น เพราะสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดของห้องปฏิบัติการดังกล่าวก็น่ารักกันจริงๆ
     ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ I3 นี้อยู่ที่ CO-301 ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ใครสนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกลองสอบถามหรือปรึกษางานวิจัยได้ที่ อ.นริศ อ.ธนัสนี และ อ.มิ่งมานัส

Q: "DFIT" คืออะไร?
A: DFIT หรือ Digital Forensic Innovation and Training Center คือ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและฝึกอบรมทางด้านนิติวิทยาดิจิตอล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการนี้ และเครื่องมือต่างๆ ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและฝึกอบรม โดยเน้นด้านการเก็บพยานหลักฐานดิจิตอล และการตรวจสอบพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเหล่านั้น รวมถึงรองรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล เป็นห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือพร้อมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ความคิดเห็น