ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการด้านภาพ สารสนเทศ และ ปัญญา (I3 Lab)

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและฝึกอบรมทางด้านนิติวิทยาดิจิตอล

     ปัญหาความมั่นคงของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศ ข่าวการปลอมแปลงข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนและการยืนยันความเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ถูกปลอมแปลง การสืบค้นหาพยานหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้กระทำผิด รวมถึงการโจมตีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ไม่หวังดีมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจึงได้เพิ่มความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูลหลักฐานดิจิทัล การตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล รวมไปถึงกระบวนการย้อนรอยไปยังผู้กระทำผิดเพื่อที่จะหาตัวมาดำเนินการทางกฎหมาย

     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้เช่นกัน ดังนั้นทางภาควิชาฯจึงได้ระดมความคิดเห็น และมีมติที่จะจัดตั้งโครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม รวมทั้งจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิศวกรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน ภาควิชาฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Digital Forensics ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สำนักนิติวิทยาศาสตร์, และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อขยายความเครือข่ายความร่วมมือในงานทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล โดยทางภาควิชาฯ เป็นแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญในสายงานนิติวิทยาดิจิทัล

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อวิจัยหากระบวนการที่นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการรองรับการพิสูจน์ ยืนยัน และวิเคราะห์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
 • เพื่อวิจัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
 • สร้างห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • สร้างบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 • สร้างนักวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • สร้างกระบวนการรับรองมาตรฐานในการพิสูจน์ ยืนยัน หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 • มีห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • มีบุคลากรและนักวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
 • มีมาตราฐานในการรับรองกระบวนการพิสูจน์ ยืนยัน หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • นำองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรม

ความคิดเห็น