งานวิจัย

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 1. Narit Hnoohom and Mahasak Ketcham, "The Decision Support System on Selection of the Suitable Screen Printing Mesh Based Data Mining", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), ISSN 0972-0871, Vol.98, Number 8, pp. 999-1019, 2015. ***New***
 2. S. Tritilanunt, and A. Tongsrisomboon, Risk Analysis and Security Management of IT Information in Hospital, In International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764), Volume 04, Issue 02, January 2014.
 3. T. Phienthrakul, Clustering Evolutionary Computation for Solving Traveling Salesman Problems, International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology (IJACSIT), Volume 3, Issue 3, Page 243-262, 2014 (ISSN: 2296-1739).
 4. Narit Hnoohom and Sartid Vongpradhip, "A Multipurpose Image Watermarking Scheme Based on Singular Value Decomposition", Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) ISSN 0972-0871, pp. 245-265, 2013.
 5. K. Hunchangsith, M.E. Biakowski, M. Portmann, W.L. Tan, Analytical Model for Approximating Node Throughputs in Wireless Mesh Networks, International Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley online, Jul 2012.

วารสารวิชาการภายในประเทศ
 1. รังสิพรรณ มฤคทัต. การระบุตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์ภาษาไทยด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและต้นไม้ตัดสินใจ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558; 25:103-111.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 1. Tanasanee Phienthrakul, "An Ensemble Associated Feature Subset Selection for Classification Problems", The 3rd International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI 2015), 7-9 December 2015, Bali, Indonesia. ***New***  
 2. Narit Hnoohom, Narumol Chumuang, and Mahasak Ketcham, "Thai handwritten verification system on documents for the investigation", 11th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS 2015), Bangkok, Thailand, November 23-27, 2015, pp. 617-622. ***New***
 3. Pakpoom Mookdarsanit, Lawankorn Soimart, Mahasak Ketcham, and Narit Hnoohom, "Detecting Image Forgery using XOR and Determinant of Pixels for Image Forensics", 11th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS 2015), Bangkok, Thailand, November 23-27, 2015, pp. 613-616. ***New***
 4. Tanasanee Phienthrakul, Tewan Santitewagun, Narit Hnoohom, "A Linear Scoring Algorithm for Shredded Paper Reconstruction", The 11th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS 2015), 23-27 November 2015, Bangkok, Thailand. ***New***
 5. Varit Prudtipongpun, Wirawan Buakeaw, Thorntita Rattanapongsen, Mingmanas Sivaraksa, “Indoor Navigation System for Vision-impaired Individual:  An Application on Android Devices”, The 11th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS 2015), 23-27 November 2015, Bangkok, Thailand. ***New***
 6. S.Thongjul, and S.Tritilanunt, Analyzing and Searching Process of Username and Password Stored in Random Access Memory (RAM), In the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Songkhla, Thailand, July 2015. ***New***
 7. S.Laptikultham, and S.Tritilanunt, Modeling and Analysis of Two-factor Authentication Protocol for USB Digital Evidence Acquisition Devices, In the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Songkhla, Thailand, July 2015. ***New*** 
 8. Marukatat R, Somkiadcharoen R, Nalintasnai R, Aramboonpong T. Authorship attribution analysis of Thai online messages. Proceedings of the 5th International Conference on Information Science and Applications (ICISA); 2014 May 1-6; Seoul, Korea. IEEE; 2014. p.1-4.
 9. S. Tritilanunt, T. Salakit, and P. Achwacheewanthornkul, IP Traceback System for Denial-of-Service Attacks, In Proceedings of the International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE 2014), Japan, 2014.
 10. S. Tritilanunt, N. Thanyamanorot, and N. Ritdecha, A Secure Authentication Protocol using HOTP on USB Storage Devices, In Proceedings of the International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE 2014), Japan, 2014.
 11. T. Phienthrakul and W. Chevakulmongkol, Handwritten Recognition on Pali Cards of Buddhadasa Indapanno, The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013), 4-6 September 2013, Bangkok, Thailand.
 12. S. Charoenwiengwechakij and T. Phienthrakul, Solving Traveling Salesman Problems with k-Means Clustering Genetic Algorithm, International Conference on Computer Networks and Information Technology (ICCNIT 2013), 29-30 June 2013, Bangkok, Thailand.
 13. T. Kasemsritanawat and T. Phienthrakul, Review Classification using Part-Of-Speech Sentiment Strength Learning, The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), 17-19 October 2012, Pattaya, Thailand.
 14. Teeraphol S. and Noppadol V., A Hybrid Network Transport Protocol for Multimedia TrafficThe International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), 17-19 October 2012, Pattaya, Thailand.
 15. P. Choltrakul and T. Phienthrakul, Fast Correlation-Based Filtering for Forest Changed Detection on Remote Sensing Data, The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), 17-19 October 2012, Pattaya, Thailand.
 16. A. Tongsrisomboon, S. Tritilanunt and W. Weerawat, Case study: Applying of security risk assessment process for information system in hospital, In Proceedings of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Thailand, 2012.
 17. A. Ruangteerarit and S. Tritilanunt, Data Acquisition and Visualization on Mobile Phone for Investigation Application, In Proceedings of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Thailand, 2012.
 18. P. Saengkaweelert, N. Kitsawat, W. Amornsan, U. Wiraingam and S. Tritilanunt, Investigating and Analyzing Internet Browser Evidence, In Proceedings of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Thailand, 2012.
 19. Sinluenam P, Poolsawasd K, Tritilanunt S. A web-based decision support system for eco tourism planning: a case study of national parks in Chiang Mai province. In: JCSSE 2011. Proceeding of the 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering; 2011 May 11-13; Nakhon Pathom, Thailand; 2011. p.96-101.
 20. K. Hunchangsith, X. Liu, M. E. Bialkowski, and M. Portmann, Investigations into a Slotted ALOHA Protocol for a MIMO System Operating under Rician Channel Conditions, IEEE 4th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, 2010 (ICSPCS 2010), pp. 1–5, 13–15 Dec. 2010.

การประชุมวิชาการระดับชาติ
 1. เทวัญ สันติเทวกุล และ ธนัสนี เพียรตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา). การสร้างเอกสารใหม่จากเศษกระดาษแบบกึ่งอัตโนมัติ - Semi-automated Shredded Paper ReconstructionInnovation for Crime Combating Conference and Contest 2015, 27 พฤษภาคม 2558 (2015), หน้า 19-12.
 2. ศศิธร ทองจุล และ ผศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา). กระบวนการวิเคราะห์และค้นหารายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำแรม (Analyzing and Searching Process of Internet Username and Password Stored in Random Access Memory: RAM)Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2015, 27 พฤษภาคม 2558 (2015).
 3. ศิริภูมิ ลัพธิกุลธรรม และ ผศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา). โปรโตคอลพิสูจน์ตัวตน 2 ระดับ สำหรับป้องกันหลักฐานดิจิทัลในหน่วยเก็บข้อมูลแฟลชไดร์ฟ (Two-Factor Authentication Protocol for Protecting Digital Evidence in Flash Drive)Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2015, 27 พฤษภาคม 2558 (2015).
 4. มัสยา สำเนียงงาม และ ธนัสนี เพียรตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา). ระบบสนันสนุนการตัดสินใจสำหรับกระบวนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม - Decision Support System for Crime Investigation Processes Using Case-based ReasoningInnovation for Crime Combating Conference and Contest 2015, 27 พฤษภาคม 2558 (2015), หน้า 47-48.
 5. ยรรยง เพลิงพิษ, ธนัสนี เพียรตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา), และ นริศ หนูหอม (อาจารย์ที่ปรึกษา). หุ่นยนต์โดรนเพื่อการเข้าบุกพื้นที่จำกัด - Counter Attack on Scoped Area DRONEInnovation for Crime Combating Conference and Contest 2015, 27 พฤษภาคม 2558 (2015), หน้า 95-96.
 6. ธันย์ชนก ธนภัทรธีรกุล และ นริศ หนูหอม (อาจารย์ที่ปรึกษา), "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคการปรับปรุงภาพให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาของภาพจากกล้องวงจรปิด - The Decision Support System on Selection of the Suitable Image Enhancement Technique based Characteristics Problem in Close Circuit Television Images.", Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2015, 27 พฤษภาคม 2558 (2015), หน้า 99-100.
 7. รังสิพรรณ มฤคทัต, สิรวิชญ์ ข้องรอด, ทัพพสาร อร่ามบุญพงศ์, รัฐนันท์ นลินทัศไนย, รอบรู้ สมเกียรติเจริญ. การหาตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์จากเอกลักษณ์ในการเขียนสัมมนาวิชาการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์; 30 มีนาคม 2558; กรุงเทพมหานคร. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2558. หน้า 28-32.
 8. ณัฐพล พุกหน้า และ นภดล วณิชวรนันท์. รูปแบบขั้นตอนการค้นหาสายอักขณะแบบขนานสำหรับด้านนิติวิทยาดิจิตอล, The 7th NPRU National Academic Conference, 30-31 March 2015, NakornPathom, Thailand.  
 9. นิธิภัทร์ เพชรมงคลจรัส และ ธนัสนี เพียรตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา). ระบบเทียบเคียงข้อมูลของผู้ต้องสงสัย – A Suspect Data Comparative System. Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2014, 4 กันยายน 2557 (2014), หน้า 10-14.
 10. ณัฐพล พุกหน้า และ นภดล วณิชวรนันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา). การคัดกรองกลุ่มข้อมูลแบบขนานในจีพียูสำหรับนิติวิทยาเครือข่ายInnovation for Crime Combating Conference and Contest 2014, 4 กันยายน 2557 (2014), หน้า 21-24.
 11. พิมพ์สิริ ทับทอง และ ลลิตา นฤปิยะกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดInnovation for Crime Combating Conference and Contest 2014, 4 กันยายน 2557 (2014), หน้า 53-56.
 12. N. Petmongkonjaras and T. Phienthrakul, Weighted Features for Online Shopping Fraud Detection, The 10th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2014), 8-9 May 2014, Phuket, Thailand.
 13. W. Sappanyoovith, W. Muttitanon, S. Tritilanunt, and T. Phienthrakul, The Performance Evaluation of the Content Centric Network on UniNet Network, National Conference on Computer Information Technologies 2014 (CIT 2014) and UniNet Network Operation and Management Workshop 2014 (UniNOMS 2014), 30 Jan 2014, Sa Kaeo, Thailand.
 14. W. Chevakulmongkol and T. Phienthrakul, Handwritten Character Segmentation on Buddhadasa Indapanno Documents, The 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2013), 9-10 May 2013, KMUTNB, Bangkok, Thailand.
 15. ศศิธร ทองจุล, นฤนาถ ลาภปริสุทธิ, เกศินี แดงคง, ศิริภูมิ ลัพธิกุธรรม และ ผศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์สาหรับเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลที่อยู่ในแรม (RAM) และรีจิสทรีบนระบบปฏิบัติการวินโดว์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ INNOVATION FOR CRIME COMBATING CONTEST 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 16 สิงหาคม 2556.
 16. W. Kunakornthumrong and T. Phienthrakul, Food Serial Number Verification System on Android Mobile Platform, The 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2013), 9-10 May 2013, KMUTNB, Bangkok, Thailand.
 17. P. Phokiew and T. Phienthrakul, Content-Based Image Retrieval System Based on Color and Texture Feature for the Northern Lanna Thai Ancient Textile Weaving, The 5th National Conference on Information Technology (NCIT 2013), 26-27 February 2013, Phetchaburi, Thailand.
 18. พฤกษา สินลือนาม, ฆนัท พูลสวัสดิ์. การพัฒนาต้นแบบสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่. ใน: เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. พัทยา ชลบุรี: 2555. หน้า 296-301.
 19. T. Kasemsrithanawat and T. Phienthrakul, Sentiment Classification using Bayes’ Classifier and Feature Selection with Relief Algorithm, National Conference on Computer Information Technologies (CIT 2011), 26-28 January 2011, NakornPathom, Thailand.

สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
 1. หนังสือ วิทยาการรหัสลับ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (Cryptography in Information Technology and Communication Systems), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม, หน้า 19-35, พ.ศ. 2558

ความคิดเห็น