I4C


กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ
ด้ านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
หรือ Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2015 (I4C-2015)
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ณ ศูนย์การเรียนรู์มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. พิธีเปิด

09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานดิจิทัลและเครื่องมือ
ในชั้นศาล” โดย นายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร

10.30-11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง และชมการนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

11.15-12.15 น. การอภิปราย หัวข้อ “ทิศทางและการให้ทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ”

12.15-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมการนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

13.30-16.30 น. การนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
แบบปากเปล่า (Oral Presentation)

16.30-17.00 น. สรุปผลการประชุมสัมมนา ประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัลการประกวด และพิธีปิด


ความคิดเห็น