การสอบรายงานความก้าวหน้า


ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 จะมีการสอบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557

สิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมคือ
   1. ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม บฑ.42 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
   2. ให้นักศึกษาปริ้นท์ powerpoint รายงานความก้าวหน้า แนบมากับใบ บฑ.42 ส่งที่ภาควิชาหลังจากรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว

**ใน powerpoint จะต้องประกอบไปด้วย การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และแผนการทำงานในภาคการศึกษาถัดไป

ความคิดเห็น